top of page
Algemene voorwaarden 2022

Psychologenpraktijk Adempauze hanteert de volgende werkwijze en afspraken:

 • Een opdracht komt tot stand na aanvaarding van de aanmelding.

 • Wanneer er sprake is van zorg binnen de GB-GGZ zal Psychologenpraktijk Adempauze de nota's ter vergoeding aanleveren aan de zorgverzekeraar. Wij zijn verplicht te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn we verplicht uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

 • Middels een verwijzing door huisarts of medisch specialist komen de gesprekken binnen de verzekerde zorg te vallen. Meer informatie over de tarieven, vergoedingen en de aanspraak op uw eigen risico zie onze webpagina kosten.

 • Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt u een factuur voor onverzekerde zorg (zie kosten voor de prijs per sessie). Voor deze facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 • Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, bent u in verzuim. De praktijk stuurt u dan een herinnering met een betalingstermijn. Indien u deze verzuimt zal een incassobureau worden ingeschakeld, waarvan de kosten aan u worden doorberekend. De praktijk behoudt zich het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 • Afspraken kunnen telefonisch worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd, of niet wordt nagekomen, wordt € 60,- bij u in rekening gebracht. Ook wanneer er sprake is van ziekte of overmacht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar. Voor de no-show factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen en zijn de voorwaarden zoals benoemd bij punt 5 van kracht.

 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

 • Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Psychologenpraktijk Adempauze, dan zijn de voorwaarden van laatste geldend. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorafgaande niet af.

 • Informatie naar derden is alleen mogelijk na uw toestemming. Voor de huisarts en/of POH-GGZ is het belangrijk te weten dat de behandeling van start is gegaan en hoe deze verloopt. U dient hiertoe de akkoordverklaring te tekenen. Indien u hiertoe bezwaar heeft kunt u dit aan de behandelaar aangeven.

 • Psychologenpraktijk Adempauze heeft een klachtenprocedure welke op de website te vinden is. Het uiten van een klacht ontslaat u niet van de betalingsverplichting.

 • De duur van een consult is doorgaans 60 minuten. Bij uw zorgverzekeraar wordt per sessie de directe tijd in rekening gebracht. De indirecte tijd voor rapportage, verslaglegging, opstellen behandelplan, (in overleg) afstemming met derden zoals de huisarts etc., zit bij dit tarief inbegrepen. Psychologenpraktijk Adempauze gaat uit van het principe planning is realisatie.

 • Cliënten die in crisis verkeren kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Echter, buiten de werktijden is er geen sprake van bereikbaarheid. Daarom luidt het advies om u, in geval van nood, te wenden tot de dienstdoende huisarts of de huisartsenpost.

 • Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de behandelaar zal de zorg worden overgedragen aan een andere behandelaar. Indien van toepassing wordt u hier over geïnformeerd.

 • De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.

 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen praktijk en cliënt, is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page